Logo SEMAPP                                  Bestyrelsesformanden inviterer til:  

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Tirsdag 23. september 13:00-15:30 hos SDU, mødelokale M401 på Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg


NB: ÆNDRET DATO


ATV-SEMAPP's bestyrelsesformand Hans Nørgaard Hansen inviterer hermed alle personlige medlemmer af ATV-SEMAPP samt kontaktpersoner for foreningens virksomhedsmedlemmer til at deltage i det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Forslag til dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Indkomne forslag
4. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring - § 8, stk.4
5. Eventuelt

Forslag til dagsordenspunkter kan skrives i bemærkningsfeltet i tilmeldingsblanketten og sendes til sekretariatet senest 16. september 2015.

Pkt. 4 Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring:
Bestyrelsen for ATV-SEMAPP foreslår enstemmigt, at § 8, stk. 4 i foreningens vedtægter ændres.

Hidtidige § 8, stk. 4:
'Afgående medlemmer kan genvælges, dog kan ingen normalt beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem i mere end to valgperioder i træk.'

Den hidtidige § 8, stk. 4 gælder for de bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af repræsentantskabet, og ikke for den halvdel af bestyrelsen, som ATV udpeger.

Forslag til ny § 8, stk 4:
'Bestyrelsen vil kontinuerligt identificere potentielle nye kandidater til bestyrelsen samt opfordre medlemskabet til at deltage i bestyrelsesarbejdet forud for det årlige repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsens begrundelse for at ændre § 8, stk. 4:

§ 8, stk. 4 er tænkt som en sikring mod at bestyrelsesmedlemmer kan sidde mange perioder og på den måde forhindre fornyelse i bestyrelsen. Som udgangspunkt er bestyrelsen enige i dette princip. Bestyrelsen påtager sig løbende ansvaret for at sikre fornyelse i foreningen gennem et målrettet strategiarbejde, herunder at sikre sig at relevante personer inddrages i styregrupper og i bestyrelsen.

Det har imidlertid vist sig stedse vanskeligere at få nye medlemmer til ATV-SEMAPP's bestyrelse - folk har for travlt til at kunne påtage sig dette ekstraarbejde.

Set i lyset af dette mener bestyrelsen, at de personer, som ønsker at yde et frivilligt og ulønnet stykke arbejde med at lægge de lange linjer for foreningens aktiviteter, ikke skal hindres i dette, selvom de har siddet i bestyrelsen i to på hinanden følgende valgperioder - dvs. 6 år.

Hvis ændringen vedtages, vil vedtægternes § 8 herefter have følgende ordlyd:

Stk. 1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 10-12 medlemmer. Halvdelen af disse vælges af repræsentantskabet, og halvdelen udpeges af ATV. Bestyrelsens sammensætning godkendes af ATV.
Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen, regnet fra den 1. maj, der ligger nærmest det tidspunkt, hvor det pågældende medlem modtager valg.
Stk. 3 I tilfælde af vakance er ATV berettiget til at udpege et nyt medlem.
Stk. 4 Bestyrelsen vil kontinuerligt identificere potentielle nye kandidater til bestyrelsen samt opfordre medlemskabet til at deltage i bestyrelsesarbejdet forud for det årlige repræsentantskabsmøde.
Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde den 1. maj det år, der følger efter kalenderåret, i hvilket de fylder 70 år.
Stk. 6 Hvis bestyrelsen i selskabet fratræder eller på anden vis ophører med at fungere, uden at der er udpeget en ny, indtræder ATV's præsidium i bestyrelsens sted, indtil valg har fundet sted.
Stk. 7 Blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeger ATV en formand og en næstformand. Formanden er tillige formand for repræsentantskabet. Valgene er gældende for resten af de pågældendes valgperioder.


Af hensyn til forplejningen bedes deltagere i repræsentantskabet benytte denne tilmeldingsblanket senest 16. september 2016.

ATV-SEMAPP logo