Logo SEMAPP                                  Bestyrelsen inviterer til:  

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Tirsdag 12. april 13:00-14:00 på DTU Lyngby
Bygning 101, 1. sal, møderum 5Bestyrelsesformand Hans Nørgaard Hansen inviterer hermed alle personlige medlemmer af ATV-SEMAPP samt kontaktpersoner for foreningens virksomhedsmedlemmer til at deltage i det årlige repræsentantskabsmøde.

Forslag til dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Formandens beretning
5. Regnskab 2015
6. Budget 2016
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Tid og sted for repræsentantskabsmøde 2017
12. Kontingenter 2016
13. Eventuelt


Forslag til dagsordenspunkter bedes sendt til sekretariatet senest 18. marts 2016.

Hvis du ønsker at deltage i repræsentantskabssmødet bedes du benytte denne tilmeldingsblanket senest 4. april 2016 - af hensyn til forplejningen.

Ad pkt. 7: Forslag:
Bestyrelsen genfremsætter forslaget fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde holdt i efteråret 2015 om at § 8, stk. 4 i vedtægterne slettes. Forslaget blev enstemnigt vedtaget, men da der ikke var det krævede antal medlemmer tilstede (2/3 af alle medlemmer), skal det genfremsættes ved et efterfølgende repræsentantskabsmøde. Her vil det kunne vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. § 23, stk. 1 i vedtægterne.

Det genfremsatte forslag og begrundelsen for det:

Bestyrelsen for ATV-SEMAPP foreslår enstemnigt, at § 8, stk. 4 i foreningens vedtægter slettes.

§ 8, stk. 4:
'Afgående medlemmer kan genvælges, dog kan ingen normalt beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem i mere end to valgperioder i træk.'

§ 8, stk. 4 gælder for de bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af repræsentantskabet, og ikke for den halvdel af bestyrelsen, som ATV udpeger.

Bestyrelsens begrundelse for at slette den nævnte sætning:
§ 8, stk. 4 er tænkt som en sikring mod at bestyrelsesmedlemmer kan sidde mange perioder og på den måde forhindre fornyelse i bestyrelsen. Som udgangspunkt er bestyrelsen enige i dette princip.
Det har i midlertid vist sig stedse vanskeligere at få nye medlemmer til ATV-SEMAPP's bestyrelse - folk har for travlt til at kunne påtage sig dette ekstraarbejde.
Set i lyset af dette mener bestyrelsen, at de personer, som ønsker at yde et frivilligt og ulønnet stykke arbejde med at lægge de lange linjer for foreningens aktiviteter, ikke skal hindres i dette, selvom de har siddet i bestyrelsen i to på hinanden følgende valgperioder - dvs. 6 år.

I det omfang et medlem af ATV-SEMAPP stiller op til en bestyrelsespost, når den er ledig, vil posten blive besat efter afstemning i repræsentantskabet.Ad pkt. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Mogens Arentoft, Marie Louise Hansen og Ebbe Helt Poulsen er tre på valg. Alle tre ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

Mogens Arentoft og Marie Louise Hansen har begge siddet i bestyrelsen i 2 valgperioder og kan således kun genvælges, hvis bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne vedtages.

Ebbe Helt Poulsen har siddet i bestyrelsen i 1 valgperiode og kan genvælges uafhængigt af en eventuel vedtægtsændring.

Det skal desuden bemærkes, at David Tveit's valgperiode også udløber i år, men han er udpeget af ATV og skal derfor ikke vælges af repræsentantskabet.

ATV-SEMAPP logo