Logo SEMAPP                                   


Korrosion i biogasanlæg

 

13. juni 2017


Madsen Bioenergi
Skivevej 47
Balling
7860 Spøttrup


Biomasse til energi har et meget stort klima- og miljømæssigt potentiale. Danmark står overfor en massiv udbygning af biogassektoren med risiko for kraftig materialenedbrydning på grund af anaerobe forhold, hvor der dannes store mængder svovlbrinte. Den frygtede mikrobielle korrosion har også allerede vist sig som et problem.

Næste trin er fjernelse af forureninger såsom svovlbrinte og kuldioxid. Der er også i flere tilfælde rapporteret om kraftige korrosionsangreb her. I fremtiden skal biogassen i mange situationer omdannes til flydende brændstof i form af metanol eller dieselolie – også her kan man forvente store materialeudfordringer. Hvis den grønne energi skal udnyttes og priserne skal være acceptable er materialeproblemer et område, der skal ofres tid og ressourcer.


Deltagerliste

09:00 – 09:30
REGISTRERING OG MORGENMAD
09:30 – 09:35
VELKOMST
09:35 – 10:00


MATERIALENEDBRYDNING I PRODUKTION AF GRØN ENERGI
Per Møller, professor, DTU

Produktion af grøn energi, herunder biogas, er ofte forbundet med materialenedbrydning. Biogasproduktion foregår under anerobe forhold og der kan alt afhængig af råvaren, der anvendes dannes et stort antal forskellige gastype, der strækker sig fra metan og kuldioxid over svovlbrinte, mercaptaner, carbonylsulfid, klorerede kulbrinter, siloxaner og ammoniak. Der er endog muligt under visse forhold at få dannet gasser, der indeholder kviksølv. Sidstnævnte er kendt og frygtet fra olieindustrien. De mange nedbrydningsprodukter i gassen giver materiale problemer både i forbindelse med reaktoren, men ikke mindst i forbindelse med gasrenseprocesserne og den efterfølgende anvendelse af gasserne i eksempelvis gasmotorer. Fremadrettet, hvor gassen skal processes videre på biogasanlæggene i forbindelse med fremtidige brændstoffabrikker indbyder gasforureninger, selv i mindre mængder, store problemer, da de på kort tid kan deaktivere katalysatorer af enhver type, der tjener til omdannelse af biogassen til syngas – evt. i kombination med brint frembragt ved elektrolyse. Men de kan også relativ hurtigt deaktivere katalysatormaterialer, der anvendes i forbindelse med andengenerations opgradering af biogas til 100 metan eller biogas til metanol.

Per Møller er professor i korrosion og overfladeteknologi på Institut på Mekanisk Teknologi på DTU.
10:00 – 10:35


BIOKORROSION I ILTFRIE TEKNISKE ANLÆG
Uffe Sognstrup Thomsen, Research Consultant and Contractor, Teknologisk Institut


Biokorrosion eller mikrobiologisk influeret korrosion (MIC), udgør en betydelig risiko i produktions-integritet i mange tekniske systemer. Dette har Teknologisk Institut i Aarhus arbejdet med først i fjernvarmesystemer og køleanlæg og senere i oliebranchen. Ofte får biokorrosion først bevågenhed, når der sker et nedbrud pga. gennemtæring, men monitering og efterfølgende tiltag kan forlænge oppe- og levetid af tekniske anlæg. Desuden følger mikrobiologisk aktivitet med andre korrosionsmekanismer, som sænker pH og øger koncentrationen af korrosive aflejringer. Der præsenteres en række erfaringer fra forskellige industrielle systemer og efterfølgende en diskussion af hvorledes dette kan inddrages i biogasproduktionen ift. materialer og produktions-integritet.

Uffe Sognstrup Thomsen har arbejdet på Teknologisk Institut siden 2001 hovedsageligt med fokus på biokorrosion i offshore olieproduktion samt en række forskellige industrielle og tekniske systemer. Hans professionelle erfaring har omfattet molekylærbiologiske metoders anvendelse i industriel skala inden for biokorrosion, fouling, pipeline integritet, reservoir mikrobiologi, belægningsdannelse, re-injektion af vand, og vandbehandling.
10:35 – 10:55
PAUSE
10:55 – 11:10

Sebastian Villadsen

RENSNING AF BIOGAS FOR H2S
Sebastian Nis Bay Villadsen, ph.d.-studerende, DTU


Fjernelse af svovlbrinte fra biogas er en nødvendig proces uanset anvendelsen. Udover at væreildelugtende er H2S eksplosiv og frem for alt korrosiv. Såfremt biogassen skal konverteres kemisk over en katalysator skal HS2 fjernes fuldstændigt, selv den mindste smule H2S er gift for katalysatoren. I forbindelse med MeGa-StoRE 2 projektet undersøges der en ny rensningsproces der kan rense biogassen fuldstændigt. Processen er ren kemisk og har visse fordele i forhold til de eksisterende gasrensningsteknologier.

Sebastian Nis Bay Villadsen er ph.d.-studerende i elektrokatalytiske materialer på DTU. Han er ligeledes kanditat i materiale- og processteknologi og bachelor i fysik og nanoteknologi.
11:10 – 11:30

Christian Warm

ALKOHOLRELATERET KORROSION I SAMMENHÆNG MED OPGRADERING AF BIOGAS TIL FLYDENDE BIOBRÆNDSLER
Christian Warm, ph.d.-studerende, DTU

Indlægget vil tage udgangspunkt i en kort gennemgang af produktionen af flydende biobrændsler ud fra CO2’en i biogas, og hvilke muligheder dette bringer med sig af miljø- og samfundsmæssig karakter. I den sammenhæng vil der blive fokuseret på de korrosive egenskaber af alkohol når det skal benyttes i den eksisterende infrastruktur og de heraf følgende problemer

Christian Warm er ph.d.-studerende med fokus på fremstilling af syntetiske brændstoffer. Han er ligeledes kanditat i materiale og processteknologi med fokus på overflade og bachelor i i produktion og konstruktion.
11:30 – 12:05

Ralf Feser

CORROSION INVESTIGATION OF STEEL FOR BIOGAS PLANTS
Ralf Feser, Professor, University of Applied Sciences in Iserlohn, Germany

Corrosion takes place in biogas power plants and sometimes influences the economic success of these energy production processes. The corrosion processes in biogas power plants have been investigated by various techniques. The influence of different feeding materials to the corrosion resistance of the steels has been studied. Long term exposition tests show the influence of the corrosion resistance of two different stainless steels and galvanized steel in the fermentation medium with greenland biomass and corn silage as an substrate. Scanning electron microscopy and metallographic cross sections show the differences. Electrochemical measurements have also been performed. The stainless steels do show a wide passive range in the various substrates. Also the galvanized steel shows under anaerobe conditions a sufficient corrosion resistance.

Prof. Dr.-Ing. Ralf Feser is Professor at the University of Applied Sciences in Iserlohn, Germany, Head of the Corrosion Laboratory and the Institute of Maintenance and Corrosion Protection (IFINKOR), and President of the German Corrosion Society (GfKORR)
12:05 – 13:05
FROKOST
13:05 – 13:40


ERFARINGER MED SVOVLBRINTE HOS MADSEN BIOENERGI
Boe Madsen, landmand, Madsen Bioenergi


13:40 – 15:10
RUNDVISNING HOS MADSEN BIOENERGI
15:10 – 15:30
PAUSE
15:30 – 16:05

Asbjørn Andersen

KORROSIONSRISICI VED DISTRIBUTION AF BIOGAS
Asbjørn Andersen, korrosionsspecialist, FORCE Technology

I Danmark har vi et udbygget distributionssystem til naturgas, der giver gode muligheder for at udnytte den ressource, som ligger gemt i biogasproduktion. Forudsætningen for at kunne distribuere biogassen i det eksisterende net er, at biogassen ikke medfører skader på efterfølgende rør og tilsluttede anlæg. Der kan drages mange paralleller til problemstillinger der kendes fra distribution og oplag af fossile brændstoffer. Præsentationen giver et overblik over de mekanismer, som kan give anledning til forøget risiko for skader i distributionssystemet. Eksempelvis kan svovlbrinte, CO2 og restfugtighed i gassen have stor betydning for de efterfølgende systemer.

Asbjørn Andersen er uddannet akademiingeniør i kemi, og han har som korrosionspecialist på FORCE Technology mere end 15 års erfaring med korrosion i vandsystemer.
16:05 – 16:15
AFRUNDING
Pris
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: 2.150 kr.
Ikke-medlemmer: 2.775 kr.
Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 26. maj 2017.
Pris for ph.d-studerende ved ATV-SEMAPPs medlemsorganisationer: 975 kr.
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for 200 kr. (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular. Vi bekræfter din tilmelding indenfor et par minutter. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis den ikke havner i din indbakke.

Hvis du alligevel ikke kan deltage 
Du kan afmelde dig gratis før den 7. juni 2017. Derefter betales der fuld pris ved afmeldinger.
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.


Oplægsholdernes præsentationer vil være tilgængelige for deltagerne efter konferencen via en lukket side med login her.

        IDA Mechanical                                  


        
ATV-SEMAPP logo