Atmosfærisk korrosion

14. & 16. juni 2021

To halve dage på Teams

Sikre og langtidsholdbare produkter, maskiner og ikke mindst bygninger er til åbenlys fordel for både brugere og leverandører. Ikke desto mindre er eksemplerne på korrosionsskader mangfoldige.

Seminaret “Atmosfærisk korrosion”, der løber over to eftermiddage, fokuserer på vigtige risikofaktorer forbundet med atmosfærisk korrosion, og på hvordan man reducerer risikoen for skader før tid. Dette til fordel for brugernes sikkerhed, de involverede parters økonomi, og ikke mindst samfundet generelle interesse i at undgå ressourcespild.

Mandag d. 14. juni kl. 13-15.55
Den første eftermiddag sætter vi fokus på generelle faktorer og mekanismer, såsom luftforureningskomponenter, korrosionsklasser, korrosionsrisiko forbundet med koblede materialer samt test og forståelse af lokale klimaeffekter. Dagen giver indblik i termer og værktøjer til forståelse af atmosfæriske korrosion, og hvordan korrosive miljøer kan specificeres og kommunikeres mellem fagfolk.

Onsdag d. 16. juni k. 13-16.30
Den anden eftermiddag sætter vi fokus på materialerne og deres opførsel i atmosfæriske miljøer, herunder: rustfrit stål, aluminium, galvaniseret stål, korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med beskyttende malingssystemer samt patinering af facadematerialer, såsom kobber, messing og aluminium.

Målgruppe
Alle, der arbejder med produkter, maskiner eller byggeri, der skal holde i atmosfærisk miljø. Dette kan fx være: rådgivende ingeniører, produktudviklere, bygningsingeniører, bygningskonstruktører, arkitekter, maskiningeniører, overfladebehandlere o.lign.

14. juni 2021

13:00 - 13:10
Velkomst ved Anette Alsted Rasmussen, CEO, Corrosion Advice Aps
13:10 - 13:45
Overvågning af luftkvalitet i Danmark med fokus på korroderende luftforureningskomponenter

Thomas Ellermann, viceinstitutleder, ENVS-kvalitetskoordinator, seniorforsker, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Oplægget vil give en generel introduktion til den nationale overvågning af luftkvalitet og afsætning af luftforureningen til diverse overflader. Fokus vil ligge på de luftforureningskomponenter som kan give anledning til korrosion, hvilket navnlig drejer sig om klor, svovl, kvælstof samt surheden af nedbøren. Ammonium vil også blive inkluderet, da udledningerne af ammoniak spiller en stor rolle for surheden af nedbøren. I oplægget vil der blive givet en status på situationen i dag og udviklingen gennem de seneste 40 år. Oplægget vil afsluttes med en vurdering af den fremtidige udviklingstendens, hvor blandt andet de mange klimatiltag forventes at have stor betydning og vil kunne føre til fortsat forbedring af luftkvaliteten.

Thomas Ellermann er seniorforsker og viceinstitutleder ved Institut for miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Han har arbejdet med luftkvalitet og luftforurening i mere end 30 år og er i dag ansvarlig for udførelse af den nationale overvågning af luftkvalitet i Danmark.
13:45 - 14:20
Korrosionsklasser: definitioner, anvendelse og begrænsninger

Jakob Mølholm, Teamkoordinator, Force Technology

Bygge- og renovationsprojekter kræver ofte en vurdering af levetid på metalliske byggematerialer jf. de fem korrosionsklasser; C1-C5. Men hvordan opstår disse korrosionsklasser, hvilke materialer gælder de for, og hvordan bruges de korrekt? Korrosion er ikke en sort/hvid videnskab, og det er derfor vigtigt at forstå baggrunden for, hvordan dette universalværktøj er bygget op, og ikke mindst hvilke begrænsninger det har, når vi skal arbejde med korrosionsbeskyttelse. Forståelse af miljø, konstruktion, materialer og deres samspil er essentielle her! Hvilke standarder kan vi læne os op ad, hvilke problemstillinger kan vi møde, når vi bruger korrosionsklasserne og hvad kan vi forvente af vores materialer?

Jakob Mølholm er teamkoordinator hos Force Technology i Esbjerg med speciale i Korrosion (tæring); Korrosionsspørgsmål-skader Haveri; Metaller; Overfladebehandling (maling); PMI; Spektral analyser; Syn & skøn. Han er uddannet civilingeniør fra DTU i 2005.
14:20 - 14:35
Pause
14:35 - 15:10
Korrosionsrisiko ved kobling af materialer

Anette Alsted Rasmussen, CEO, Corrosion Advice Aps

Der findes mange eksempler på, at koblede materialer kan udgøre en korrosionsrisiko under atmosfæriske forhold, der kan reducere levetiden på bygningsdele og produkter væsentligt. Korrosionsrisikoen kan forøges ved uhensigtsmæssig kombination af materialer. I foredraget bliver de grundlæggende mekanismer bag denne form for korrosion gennemgået. Foredraget vil belyse de vigtigste risikofaktorer i atmosfæriske miljøer, samt hvordan man kan reducere risiko for skader før tid.

Anette Alsted Rasmussen er PhD og specialist i korrosion- og overfladeteknologi og har mere end 18 års erfaring med havariundersøgelser og skadesopklaring. Derudover har Anette mere end 18 års erfaring inden for anvendt forskning og teknologiudvikling målrettet industrien med indsigt i hele processen fra udvikling af idé til færdigt produkt.
15:10 - 15:45
Atmosfærisk korrosion: test og forståelse af lokale klimaeffekter

Morten Jellesen, seniorforsker, DTU Mekanik

I foredraget gennemgås hvordan standardiseret vægtkupon analyse laves for bestemmelse af korrosionsklasse, herunder resultater fra vægtkuponer installeret under atmosfæriske betingelser samt mere beskyttet for vind og vejr for bedre at kunne forstå effekten af det lokale klima, som metaller eller elektronik er udsat for. Effekten af fugt på korrosionstab af forskellige metaller diskuteres, og der vises eksempler på online målinger, der giver mere information om de parametre, der påvirker atmosfærisk korrosionshastigheder lokalt.

Morten S. Jellesen er seniorforsker på DTU Mekanik, Sektionen for Materiale og Overfladeteknologi, hvor han arbejder med korrosion og pålidelighed af elektronik udsat for hårde klimatiske miljøer.
15.45 - 15.55
Afrunding

16. juni 2021

13.00 - 13.10
Velkomst ved Søren Jepsen Mark, seniorkonsulent, Teknologisk Institut
13:10 - 13:45
Rustfrit stål til udendørs brug: typer, miljøforhold og overflader

Claus Qvist Jessen, kemiingeniør, PhD, Damstahl

Rustfrit stål er en af verdens mest anvendte materialer til dekorative formål – både udendørs og indendørs. Indendørs går alt som regel godt, men bruger vi stålet udendørs til facader, døre, vinduer etc., kan stålet let ophøre med at være rustfrit. Som ved alle andre metal/miljø-kombinationer afhænger risikoen for korrosion både typen af det rustfri stål og det miljø, vi udsætter stålet for. En af de gennemgående miljøsyndere er salt – uanset om det kommer fra Esbjerg i modvind eller vinterens saltning af vejene. Salt er gennemført ondsindet, men hvad gør vi, hvis ikke vi kan undgå det? Oveni er der den krølle, at både den mekaniske og kemiske overfladebehandling af stålet har stor betydning.  Jo glattere, jo hurtigere afvanding jo bedre er det for stålet, hvilket desværre ikke forhindrer mange arkitekter i at mene, at en ru, korrosionssvag overflade er at foretrække fremfor en glat og funktionelt bedre. Kan man overhovedet stille både de æstetisk mindede arkitekter og de mere funktionelt indrettede ingeniører tilfreds samtidig?

Claus Qvist Jessen er Ph.d. og specialist i korrosion og rustfrit stål. Han har i 13 år været ansat hos Damstahl i Skanderborg, hvor han fungerer som materialeekspert og teknisk konsulent for både de mere handelsorienterede kolleger og firmaets kunder i ind- og udland. Han har desuden skrevet flere lærebøger med forskellige vinkler på den rustfrie verden.
13:45 - 14:20
Aluminium – når det er bedst

Anne Deacon Juhl, ejer, AluConsult

Med udgangspunkt i den legendarisk Landi chair, designet i 1938 af Hans Corey og lanceret af Vitra, der gik over i historien som en af ​​de første udendørsaluminiumstole nogensinde, vil dette indlæg komme ind på, hvor aluminium har sine styrker og svagheder i udendørs miljøer. Ønsket om en aluminiumoverflade af høj kvalitet og med en æstetiske standard, som Vitra´s design er kendt for, stillede krav til alle involverede parter i denne proces frem til det endelige resultat. Kravet til aluminiumoverfladerne er udgangspunktet for valg af materialetype, processer og håndtering. I præsentation vil der blive talt om aluminiumlegeringer, forskellige muligheder for overfladebehandling, samt hvordan vi sørger for at vælge den mest optimale og miljøvenlige løsning, når vi ønsker at bruge aluminium udendørs.

Anne Deacon Juhl, Ph.d. med over 25 års erfaring indenfor aluminium og overfladebehandling af aluminium. I løbet af disse år har hun arbejdet i sin egen konsulentvirksomhed, AluConsult med hovedvægten af opgaver indenfor fejlfinding, uddannelse, proceskontrol af anodisering. Som det seneste har hun startet en e-learningsvirksomhed AnodizingSchool, et online community med kurser, webinars og artikler indenfor anodisering.
14:20 - 14:30
Pause
14:30 - 15:05
Korrosion af galvaniseret stål

Torben Tang, seniorkonsulent, IPU

Dette indlæg fokuserer på galvaniseret stål som bygningsmateriale både ude og inde. Hvorfor er galvanisering så effektiv og anvendt, og hvad er faldgruberne? Forskellen på de forskellige metoder til at galvanisere stål beskrives kort, herunder også mulighederne for efterfølgende at passivere overfladen. Passivering udføres for at opnå yderligere korrosionsbeskyttelse eller for at kunne male på emnerne, men denne proces kan have store miljømæssige udfordringer. Relevante testmetoder samt internationale standarder på området vil også blive gennemgået.

Torben Tang har været ansat som specialist ingeniør hos IPU siden 2005. Han arbejder med rådgivning og udvikling indenfor overfladebehandling, elektrokemi, mikroteknologi, induktionsopvarmning, korrosion og materialer. Han har de seneste år deltaget i flere forsknings- og udviklingsprojekter om genanvendelse og affaldssortering.
15:05 - 15:40
Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med beskyttende malingssystemer

Claus Erik Weinell, teknisk chef, DTU Kemiteknik

Stål er et af de mest anvendte konstruktionsmaterialer på grund af dets fremragende mekaniske egenskaber, men det vil korrodere, hvis det efterlades ubeskyttet i miljøet, når fugtigheden overstiger 60-70 %. Korrosionshastigheden påvirkes også af temperaturen, pH og luftforurening. Derfor beskyttes stål oftest af et malingssystem. Malingssystemets type og opbygning vil især afhænge af miljøet og den forventede holdbarhed, man ønsker. ISO 12944 giver en række forslag til egnede malingssystemer samt beskrivelse af laboratorieafprøvning til bedømmelsen af systemerne. Dette foredrag vil omhandle udvælgelsen og afprøvning af malingssystemer og vil også illustrere, hvordan forskningsgruppen CoaST ved DTU arbejder med ikke-destruktive metoder til hurtig vurdering af antikorrosive malingssystemer.

Claus Erik Weinell er teknisk chef ved forskningsgruppen CoaST (The Hempel Foundation Coatings Science and Technology Centre), som blev etableret i 2017. Han har mere end 20 års erfaring med korrosionsbeskyttelse og industriel maling fra Hempel A/S og FORCE Technology.
15.40 - 15.45
Pause
15:45 - 16:20
Patinering af facadematerialer: kobber, messing og aluminium

René Christensen, Group quality & Development Manager, Alumeco

Dette indlæg viser eksempler fra bygninger og konstruktioner, hvor man har brugt råt metal enten som beklædning, bærende elementer eller funktionsmæssig applikation. Eksemplerne har fokus på den visuelle karakter for materialerne, hvordan materialerne over tid kan have ændret farve og glans, opstillingsmiljøer, og hvordan de påvirker materialerne – slitage på broer, havvand, storbymiljø osv. samt tidens tand og hvor hurtigt / langsomt, man kan forvente, materialerne nedbrydes.

René Christensen er ansat hos Alumeco, hvor han i 12 år har beskæftiget sig med kvalitets- og udviklingsarbejde sammen med kunden og indenfor mange forskellige brancher. Han er uddannet cand.polyt. med materialekemi som speciale. Yderligere erfaring kan nævnes: metallurg hos Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder og Elkem Aluminium (Alcoa Norge).

16:20 - 16:30
Afrunding

Atmosfærisk korrosion

  • Skal stå på fakturaen til nogle virksomheder
  • Husk at skrive jeres EAN nr., hvis du er offentligt ansat

Tilmeldingsgebyr

 1.795 kr.  Medlemmer af  ATV-SEMAPP
2.295 kr.  Ikke-medlemmer
    200 kr.  BSc og M.Sc studerende med studentermedlemskab af ATV-SEMAPP (Studentermedlemskab er gratis. Læs mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)

Alle priser er uden moms.

Spar 500 kr. i early bird rabat, når du tilmelder dig inden den 22. maj 2021.

Bindende tilmelding
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid give din plads til en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kurset eller problemer med din tilmelding, kan du skrive til os på atv-semapp@mek.dtu.dk.