Korrosion og materialer i vandsystemer

25. februar 2020

VIA University College
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Sikker og effektiv distribution af vand i ”tekniske vandsystemer” er altafgørende for os mennesker og vores moderne liv. Det gælder både drikkevand, vand i varme- eller kølesystemer og vand til industrielt brug, f.eks. brandslukningssystemer. Der er særlige krav til de forskellige vandtyper, men et fællestræk er, at vandet ikke må ændre sin sammensætning eller kvalitet under lagring og transport. Forandringer i vandets kvalitet afhænger bl.a. af, hvilke materialer vandet er i kontakt med under lagring og transport. Ligeledes er det afgørende, om der sker korrosion af materialerne.

Denne temadag vil fokusere på, hvordan vi opretholder en god vandkvalitet, så vi undgår korrosion i vores forskellige vandsystemer i takt med, at flere og flere forskellige materialer og kemikalier bliver benyttet og kommer i kontakt med vandbanen.

Dagen byder på indlæg om nye materialer, korrosionsskader, svømmebade, nyt design og avanceret vandbehandling. Mikrobiel vækst, biokorrosion og biofilmens indflydelse på overflader i kontakt med vand bliver ligeså belyst. Yderligere bliver der informeret om forskellige krav fra lovgiverens side og sidste nyt fra igangværende industri- og forskningsprojekter.

Dagen slutter med en uformel opsummering og spørgerunde (Q&A), hvor ubesvarede problemstillinger og spørgsmål vil blive diskuteret med dagens foredragsholdere.

09:00 - 09:30
Ankomst, registrering og morgenmad
09:30 - 09:40
Velkomst
09:40 - 10:15
Vandbehandling og vandrensningsteknologier

Thomas Dalsgaard, afdelingschef, Silhorko Eurowater A/S

Demineralisering og afiltning af vand har i mange år været almindelig praksis for de få større privilegerede industrier, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker. Efterhånden er det dog også blevet muligt for mindre virksomheder og værker at udnytte nye teknologier til at producere optimalt behandlet fjernvarmevand uden salte og ilt. Ved at anvende kemisk rent vand opnår man betydelige besparelser på det grønne regnskab og reducerer løbende udgifter til kemikalier. Årsagen er, at moderne vandbehandlingsteknologier reducerer ledningsevnen og iltindholdet i fjernvarmevandet. Ledningsevnen bidrager til den elektrokemiske korrosion og giver næring til bakterier, ilten oxiderer stål og komponenter hvorved korrosion opstår. Ved at fjerne disse bestanddele forlænger man levetiden på kritiske komponenter og vandsystemer.
Indlægget vil gennemgå følgende:

  1. Designpraksis af vandbehandlingsanlæg
  2. Teknologiske muligheder bag moderne vandbehandling
  3. Praktisk erfaring fra et fjernvarmeværk der har taget springet fra at anvende blødgøring og dosering til at anvende afsaltet og afiltet spædevand uden brug af kemi med undtagelse af NaOH til pH justering.
Thomas Dalsgaard er uddannet maskiningeniør og er afdelingschef hos SILHORKO-EUROWATER. Thomas har i over 20 år arbejdet med tekniske vandsystemer til industrien, fjernvarmeværker og kraftværker i forbindelse med etablering af nye anlæg såvel som optimering af eksisterende systemer.
10:15 - 10:50
Materialer i kontakt med drikkevand: udfordringer, løsningsforslag og ny viden

Lone Tolstrup Karlby, teknisk planlægger, Hofor A/S

Hvordan sikrer vi, at forsyningen overholder drikkevandsbekendtgørelsens krav til at kontrollere afsmitning fra materialer og produkter i kontakt med vandet? Hvordan undgår vi afsmitning fra materialerne, så vi opretholder en god vandkvalitet? Konkrete eksempler på krav til leverandører samt gennemgang af forskellige mærknings- og certificeringsordninger vil blive gennemgået. Desuden gennemgås resultater fra et udviklingsprojekt under VUDP: ”Bedre vandkvalitet til forbrugerne”, hvor der dels er udført laboratorietests og dels test i ledningsnettet.

Lone Tolstrup Karlby er formand for materialeudvalget i HOFOR og arbejder med godkendelse af komponenter i kontakt med drikkevand. Lone arbejder for en fælles godkendelsesordning for komponenter i kontakt med drikkevand.
10:50 - 11:10
Kaffepause
11:10 - 11:45
Mikrobiel korrosion af vandberørte overflader – teori møder praksis

Torben Lund Skovhus, docent, VIA University College, Horsens

Vækst på vandberørte overflader og udvikling af biofilm er velkendt i naturen og i tekniske industrianlæg. Bakterierne i biofilmen kan give særlige skader på materialet, hvis mikrobiel korrosion får lov til at udvikle sig ukontrolleret på overfladerne. Dette indlæg beskriver teorien bag dannelse af biofilm, giver eksempler på forskellige korrosionsmekanismer for bakterier i vandsystemer, samt beskriver hvordan mikrobiel korrosion mest effektivt bekæmpes. Der vil blive inddraget aktuelle eksempler fra et nyetableret sprinkleranlæg på et hospital og forskellige offshore produktionsanlæg i Nordsøen. Afslutningsvis præsenteres en ny tilgang til fejlanalyser (Root Cause Analysis), hvor moderne DNA analyser inkluderes og mikrobiel korrosion er nedbrydningsmekanismen.

Torben Lund Skovhus er docent og projektleder i Forsknings- og udviklingscenter for byggeri, energi, vand og klima ved VIA University College og forsker i industriel mikrobiologi herunder materialer og komponenters interaktion med bakterier og biofilm (biokorrosion). Derudover underviser han på Klima- og Forsyningsingeniør Uddannelsen på VIA University College.
11:45 - 12:20
Korrosion på rustfrit stål i kloridholdige miljøer

Jesper Nielsen Holst, projektleder, Force Technology

Korrosion på rustfrit stål i kloridholdige miljøer er et velkendt fænomen, som mange måske kan nikke genkendende til fra besøg i svømmehaller eller en gåtur på en havn. Ofte optræder korrosionen som små rødbrune pletter med ”rust” på flader af rustfrit stål. Korrosion i rustfrit stål kan udvikle sig som forskellige korrosionstyper med varierende korrosionsrater, afhængig af legeringstyper og miljøforhold. I indlægget vil Jesper Holst komme ind på en række korrosionstyper for rustfrit stål, som kan optræde i svømmehaller og andre kloridholdige miljøer. I værste fald kan det medføre personrisiko, hvis korrosionen i bærende rustfri ståldele udvikler sig som spændingskorrosion. Indlægget vil ligeledes omhandle hvilke karakteristika, de mest udbredte korrosionsformer har, og hvordan man undgår, at det udvikler sig til kritisk niveau.

Jesper Nielsen Holst er uddannet civilingeniør og arbejder som teamleder ved Force Technologys afdeling for Materials, Engineering & Industrial processes i Århus. Jesper arbejder bredt med materialeegenskaber og nedbrydning, rådgivning, havarianalyser, tilstandskontrol i et bredt segment af brancher: bygninger, industrianlæg, off-shore , transport mm.
12:20 - 13:20
Frokost
13:20 - 13:55
Korrosion i brugsvandssystemer

Marianna Johnsen, korrosionsspecialist, Force Technology

Korrosionsskader i brugsvandsinstallationer giver stadig store udfordringer, og medregner man følgeskader, er de årlige omkostninger på over 1 mia. kr. I de seneste år er der sket en stor stigning i antallet af skader på blandt andet messingdele, primært ventiler, der revner uden forudgående varsel og ofte forårsager store vandskader. Der eksisterer en række standarder, som fastlægger kemiske sammensætninger og korrosionsmæssige krav til messing samt standarder for opbygning af brugsvandsinstallationer. Desværre sker der i mange tilfælde skader, selvom samtlige retningslinjer er overholdt. Oplægget viser eksempler på undersøgelser af blandt andet ventiler samt rustfrie stålrør og fittings fra nyere installationer, og belyser årsagen til skaderne samt kommer med forslag til alternative materialevalg.

Marianna Johnsen har arbejdet hos Force Technology i 6 år som korrosionsspecialist i Materials Consultancy og arbejder primært med skadesanalyser samt rådgivning inden for materialevalg i brugsvandsinstallationer. Marianna har stor erfaring indenfor planlægning og udførsel af test til at bestemme korrosionsbestandigheden af metaller.
13:55 - 14:30
Korrosionsskader fra forskellige vandsystemer

Matthias Graff, seniorkonsulent, Danfoss A/S

Der er altid en risiko for, at rørledninger, ventiler, tanke m.v i vandsystemer korroderer. Det er derfor vigtigt at have den fornødne viden om valg af materialer, og kende de specifikke betingelser for, hvornår et emne korroderer. Dette indlæg vil illustrere denne pointe igennem cases med korrosionsskader på forskellige metaller/legeringer såsom varmevekslere, varm- og procesvandsledninger, ventiler til kølesystemer og afsaltningsanlæg, som bliver brugt som komponenter i tekniske vandsystemer.

Matthias Graff har en PhD i naturvidenskab og har arbejdet hos Teknisk Universitet i Braunschweig, Tyskland, hvor han har lavet praktisk forskning i geomikrobiologi og korrosion. Senere har han grundlagt og ledet et privat rådgivningsfirma. Siden 2007 har han været ansat i Danfoss A/S Teknologicenter og arbejder i hele verden som ekspert indenfor mikrobiologi med korrosion og korrosionsforebyggelse.
14:30 - 15:25
Kaffepause efterfulgt af Q&A med dagens oplægsholdere ved moderator Torben Lund Skovhus
15:25 - 15:30
Afrunding

 

Pris
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: 2.150 kr.
Ikke-medlemmer: 2.775 kr.
Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 1. januar 2020.
Pris for ph.d-studerende ved ATV-SEMAPPs medlemsorganisationer: 975 kr.
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for 200 kr. (Studentermedlemskab er gratis. Læs mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Bindende registrering
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid sende en kollega, hvis du selv skulle blive forhindret. Husk blot at orientere os om det.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile atv-semapp@mek.dtu.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.