Materialer til procesudstyr i pharma- og fødevareproduktion

– krav, begrænsninger og rengøringsprocesser

 

To halve dage på MS Teams

Tirsdag den 8. december sætter vi fokus på de materialer, der anvendes til både føde- og medicinalvarer. Den globale favorit er rustfrit stål, og det er estimeret, at 90 % af verdens fødevarekontaktmaterialer netop er rustfrit stål. Det er der flere gode grunde til: Udover at stålet i samklang med EU-direktivet 1935/2004 kan modstå både fødevarer og CIP-midler (som regel), sikrer stålets ”passivitet”, at der ikke lækkes tungmetaller ud i produkterne.

Desværre er rustfrit stål aldrig ubetinget rustfrit. Både stålet, forarbejdningsmetoder og overfladebehandling skal vælges, så man ikke risikerer korrosionsskader, hverken under drift eller rengøring. Man skal derfor vælge det ”korrekte” rustfri stål, den optimale overfladebehandling og bruge de rigtige processer.

Udover det rustfrie stål rummer de fleste rørsystemer adskillige hundrede pakninger, men gummi er ikke bare gummi. Der er forskellige typer og endnu flere kvaliteter, og faldgruberne er store og dybe. Man skal kende sit gummi, før man vælger. Det sikrer god levetid og færre dyre driftsstop, når pakningerne skal udskiftes.

Torsdag den 10. december kommer eftermiddagen til at dreje sig om kunsten at holde udstyret rent. De seneste måneder med Corona har lært verden, at rengøring er vitalt for at holde udstyret rent, og få steder er det vigtigere end i food/pharma-produktionsudstyr – uanset om der er tale om uønskede mikroorganismer eller mindre levende forureninger, for slet ikke at nævne rouge i pharma-udstyr.

Dagens indlæg fokuserer derfor på rengøringsmidlerne. Hvad kræves af desinfektionsmidlerne? Hvordan sammensættes de? Hvordan bruges de – og hvor er det, vi skal passe på, så udstyret ikke ruster eller ødelægges på anden måde? Teorien krydres med eksempler fra rengøring af procesudstyr samt et par ”kedelige” case stories fra virkelighedens verden med skader, der er opstået, når rigtigt udstyr anvendes eller rengøres forkert, eller er dårligt designet.

Målgruppe
Seminaret er målrettet ingeniører, designere, konstruktører, teknikere og andre, der arbejder med vedligeholdelse, og kan se værdien af at holde et rørsystem rent uden at forårsage korrosionsangreb i stålet eller nedbrydning af pakningsmaterialerne.

8. december 2020

13.00 - 13.10
Velkomst
13:10 - 13:45
Korrosion af rustfrit stål

Claus Qvist Jessen, kemiingeniør, PhD, Damstahl

Rustfrit stål er kun næsten rustfrit. Afhængig af ståltype og medie kan man let sætte rustfriheden over styr og opleve, at det før så fine stål angribes af en mindre syndflod af ulykker, lige fra de store fladetæringer som følge af generel korrosion til de mere lokale angreb forårsaget af grubetæring (pitting) og spændingskorrosion.
Ved de forskellige korrosionsformer gennemgås betydningen af både stålets legeringselementer og mediets indvirkning på stålet. Med til mediet hører faktorer som koncentrationen af salte (især klorid), pH og temperatur og kontakttid, men også indholdet af mulige oxidanter, hvilket er nok så interessant, når man taler om rengørings- og desinfektionsmidler. Mange af disse indeholder kradse oxidanter, som kan udgøre en stor korrosionsrisiko for det rustfri stål.

Claus Qvist Jessen er Ph.d. og specialist i korrosion og rustfrit stål. Han har i 13 år været ansat hos Damstahl i Skanderborg, hvor han fungerer som materialeekspert og teknisk konsulent for både de mere handelsorienterede kolleger og firmaets kunder i ind- og udland. Han har desuden skrevet flere lærebøger med forskellige vinkler på den rustfrie verden.
13:45 - 14:20
Rustfrit stål til fødevarekontakt – rengørlighed og bestandighed i brug

Alan Friis, teamleder Center for Hygienic Design & EHEDG AEO, Force Technology

Indlægget fokuserer på praktisk anvendelse af forskellige typer af rustfrit stål til fødevarekontakt ved blandt andet at sammenligne disse baseret på deres modstandsdygtighed over for korrosion (grubetæring), deres fysiske egenskaber og rengørlighed. Der gives eksempler på korrosionsbestandighed, fjernelse af mikroorganismer fra overflader, eksistens af smuds og mikroorganismer på overfalder efter rengøring og sammenligning af rengørlighed afhængig af overfladeruhed. Der vil være referencer til Fødevarestyrelsens retningslinje om rustfrit stål og guidelines fra European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) og hvorledes, der leves op til generelt god hygiejnisk kvalitet af rustfrie ståloverflader.

Alan Friis har mere end 25 års erfaring med hygiejnisk design, konstruktion af fødevareprocesudstyr og valg af de rette materialer til fødevarekontakt. Alan leder Center for Hygiejnisk Design hos FORCE Technology, som blandt andet huser et EHEDG akkrediteret testlaboratorium. Alan er akkrediteret som ’Evaluation officer’ og ’Trainer’ hos EHEDG.
14:20 - 14:40
Pause
14:40 - 15:15
Gummi som fødevarekontaktmateriale

Anders G. Christensen, salgs- og R&D drektør, AVK Gummi A/S

En af de mest kritiske komponenter i procesudstyret er fremstillet af gummi. Om det er en pakning eller en membran gør ingen forskel. Materialet skal være egnet til fødevarekontakt og have de rigtige egenskaber i forhold til produkt, rengøring og sterilisering. Præsentation vil omfatte de typiske fejl, årsager og forslag til løsninger samt introducere de mest relevante godkendelseskrav for gummi til kontakt med fødevarer i EU, USA og Kina. Endelig vil mekaniske og kemiske egenskaber blive berørt, ligesom forventninger til levetid.

Anders Guldbæk Christensen har været salgs- og R&D direktør hos AVK Gummi A/S siden 2009. Forinden havde han knap 20 års erfaring med udvikling – i starten som udviklingsingeniør, senere som udviklingschef indenfor gummi, medicinsk tyggegumi, smør og ost. Han er uddannet kemiingeniør fra Esbjerg Teknikum i 1988.
15:15 - 15:50
Rengøringsprocedurens indflydelse på korrosion

Annette Baltzer Larsen, konsulent, Force Technology

Perfekte overflader af rustfrit stål kan holde til rigtig meget. Men hvad når overfladerne ikke er perfekte? Og er det perfekte overflader, vi ser i industrien? Den anvendte rengøringsprocedure, specielt anvendelsen af desinfektionsmidler, kan være hård kost for det rustfrie stål. Resultaterne fra et afsluttet projekt viser, at der er overraskende stor risiko for korrosion ved anvendelse af maksimale brugsværdier for de undersøgte desinfektionsmidler og maksimalt tilladt indhold af klorider i brugsvandet. I indlægget kommer der både et bud på, hvad man skal være særlig opmærksom på, men også en mulig grund til, hvorfor vi trods alt ser forholdsvis få  korrosionsskader i produktionsudstyr.

Annette Baltzer Larsen er uddannet mejeriingeniør og har arbejdet med hygiejniske design, optimeret rengøring, rengøringsvalidering, biofilm, termoresistente bakterier, fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet de sidste 22 år, heraf de sidste 12 år hos Force Technology.
15:50 - 16:20
Q&A og afrunding

10. december 2020

13.00 - 13.10
Velkomst
13:10 - 13:45
Hvor galt kan det gå, og hvordan undgår vi det?

Per Væggemose Nielsen, Senior Microbiologist, Chr. Hansen Natural Colors A/S

Lad os bare være ærlige. Det er sjældent udviklerne af procesudstyr kan gætte hvad en fødevarevirksomhed kan finde på at udsætte udstyret for under produktion og rengøring. Uden en detaljeret forventningsafstemning og åbenhed on de specielle og måske hemmelige processer, der skal køre i udstyret, kan man kun forvente at få en standard løsning, som måske slet ikke er kan klare den daglige drift.

Præsentationen vil vise eksempler på skader, der sker, når det rigtige udstyr anvendes eller rengøres forkert og hvad der kan ske med dårligt designet udstyr, selv om det benyttes på den mest optimale måde. Hos Chr. Hansen arbejder de målrettet på at undgå sådanne problemer, og Per vil give en introduktion til de redskaber de bruger for at forbygge disse skader på kort og lang sigt.

Per Væggemose Nielsen, PhD, er ansvarlig for den mikrobiologiske kvalitet af Chr. Hansen Natural Colors' produkter i hele kæden fra råvare til slutprodukt og har bl.a. stort fokus på at sikre optimal rengøringsvenlighed af udstyr igennem hygiejnisk design og validering af udstyr og processer. Per har mere end 25 år erfaring med fødevaresikkerhed og hygiejnisk design.
13:45 - 14:35
Krav til rustfrit stål i pharmaindustrien

Mette Bøjer Jensen, W & S Specialist, Novo Nordisk A/S

I pharmaindustrien, hvor man arbejder i et regulatorisk styret miljø med fokus på patientsikkerhed og ofte med potente stoffer, er det vigtigt at processudstyret er rent, og at dette kan bekræftes visuelt hver gang det inspicerers. Hvordan skaber man de bedste forudsætninger for dette, når man samtidig ønsker at dampsterilisere udstyret før hver brug? Indlægget vil komme ind på både initial rengøring af udstyr, daglig rengøring samt ikke mindst løbende vedligehold. Emnet vil blive belyst både for direkte produktberørt udstyr og indirekte berørt udstyr såsom WFI- og rendamps-systemer.

Mette Bøjer Jensen er specialist indenfor vask og sterilisation og uddannet civilingeniør (Bioteknologi) fra Aalborg Universitet. Hun har været ansat i Novo Nordisk siden 2001 og har erfaring med vask og sterilisation indenfor både API og færdigvare området.
14:20 - 14:40
Pause
14.55 - 15.30
Rengørings- og desinfektionsmidler: hvordan kan man sikre både udstyr og hygiejne?

Lars Houborg, Regional R&D/Application Manager, Ecolab

Fremstilling af udstyr til fødevarer kræver mange overvejelser for at finde det rette design. Der er en stigende forståelse for behovet for hygiejnisk design, men hygiejnisk design alene kan ikke sikre hygiejnen i procesudstyret. Der skal rengøres og desinficeres – processer som potentielt har stor påvirkning af materialerne. Moderne produktioner af fødevarer stiller store krav til økonomi og miljøpåvirkning og derfor bør hygiejne tænkes ind fra starten. Meget ofte bliver det leverandøren af rengøringsmidlerne, som skal håndtere kompromiserne.

Indlægget vil belyse problemstillingerne omkring valg og kombinationer af materialer i forhold til rengøring og desinfektion. Hvordan er moderne rengøringsmidler opbygget, og hvad betyder det i forhold til materialer? Hvordan kan man på kort tid i laboratorier teste hvilken effekt 10-30 års brug vil have på procesudstyret? Hvilke muligheder er der for at optimere materialevalg?

Lars Houborg er civilingeniør i kemi med fokus på levnedsmiddelmikrobiologi og -produktion og startede i 1986 hos Skandinavisk Henkel som anvendelsestekniker til support af bl.a. fødevareindustrien. Han er siden fortsat i virksomhedens udvikling via Henkel-Ecolab til Ecolab i dag som Regional R&D/Application Manager i Food & Beverage Division med ansvar for de nordiske lande.
15.15 - 15.50
Rengøring i fødevareindustrien

Anette Granly Koch, faglig leder, Teknologisk Institut

Dette oplæg fokuserer på følgende problematikker indenfor rengøring: Er rengøring et nødvendigt onde som fødevareindustrien lider under? Hvor ofte er det nødvendigt at gøre rent? Hvad betyder rengøring for holdbarhed af kødprodukter? Er der forskel på hvilke rengørings- og desinfektionsmidler der anvendes? Og hvilken effekt har rengøringen på overfladernes holdbarhed/korrosion? Præsentationen viser resultater fra test af forskellige renholdelseskoncepter og rengørings/desinfektionsmidler i pilot plant forsøg samt resultater fra korrosionsforsøg.

Anette Granly Koch, bromatolog og PhD i fødevaremikrobiologi, arbejder med at fastlægge hvordan bakterier overlever/elimineres/opformeres i kødprodukter under fremstilling af kødprodukter samt under rengøring. Forskningsarbejdet foregår i laboratorie set-up, pilot plant set-up og i fødevarevirksomheder. Erfaring og resultater fra forskningsprojekterne anvendes til bl.a. risiko analyser og rådgivning i fødevareindustrien.
15:50 - 16:20
Q&A og afrunding

Materialer til procesudstyr i pharma- og fødevareproduktion

  • Skal stå på fakturaen til nogle virksomheder
  • Husk at skrive jeres EAN nr., hvis du er offentligt ansat

 

Deltagergebyr

 Enkelt dag 995 kr.  Medlemmer af ATV-SEMAPP, IDA Mechanical, IDA Food Network, IDA Levnedsmiddelselskabet og Dansk Materiale Netværk
 Begge dage 1.495 kr.  Medlemmer af ATV-SEMAPP, IDA Mechanical, IDA Food Network, IDA Levnedsmiddelselskabet og Dansk Materiale Netværk
 Enkelt dag 1.495 kr.  Ikke-medlemmer
 Begge dage 1.995 kr.  Ikke-medlemmer
 200 kr. for begge dage  BSc og M.Sc studerende med studentermedlemskab af ATV-SEMAPP (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)

Alle priser er uden moms.

Tilmelder du dig før den 21. november sparer du 200 kr.

Bindende tilmelding
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid give din plads til en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til onlineseminaret eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile atv-semapp@mek.dtu.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.