Repræsentantskabsmøde 2022

26. april 2021, kl. 12.00 – 12.30

3Shape, Holmens Kanal 7, 1060 København K
eller online via Teams

Dagsorden

1. Velkomst, valg af dirigent
Godkendelse af mødeindkaldelse.

2. Beretning, regnskab/økonomi og selskabets udvikling
v. Hans Nørgaard Hansen, institutdirektør for Institut for Mekanisk Teknologi, DTU og formand for ATV-SEMAPP.

3. Ændringer i bestyrelsens sammensætning
Medlemmer af bestyrelsen kan ses HER

  • Mogens Arentoft, MAN Energy Solutions
  • Marie Louise Hansen, Danfoss A/S

ATV har genudpeget:

  • David Tveit, Teknologisk Institut
  • Torben Rasmussen, Grundfos A/S

4. Medlemskontingent i 2023

Kontingenterne har ikke være reguleret siden 2009. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at kontingenterne i 2023 reguleres til:

  • Virksomhed med op til 50 ansatte   3.000,-
  • Virksomhed med 51-500 ansatte     5.250,-
  • Virksomhed med over 500 ansatte  7.000,-
  • Personligt medlemskab 500,-
  • Studerende er gratis.

5. Tid og sted for repræsentantskabsmøde i 2023

6. Eventuelt

Foreningen ATV-SEMAPPs repræsentantskab udgøres af én repræsentant for hvert virksomhedsmedlem samt af de personlige medlemmer.
Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Undtaget er dog vedtægtsændringer.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 10-12 medlemmer. Halvdelen af disse vælges af repræsentantskabet, og halvdelen udpeges af ATV. Valg- og udpegningsperioden er tre år. Yderligere oplysninger i foreningens vedtægter kan ses HER.

Tilmelding
Tilmelding og forslag til dagsordenen bedes sendt til Charlotte Leser cleser@mek.dtu.dk senest 13. april 2022.

Referat af repræsentantskabsmødet kan læses 2022_4_BESTYRMØ_referat